wedstrijdreglement-MIDMIDMEISTER

Algemeen wedstrijdreglement - versie 2024

1. Algemeen

1.1.         Dit algemeen wedstrijdreglement (het “Reglement”) omvat de algemene regels die gelden voor alle wedstrijden die worden georganiseerd door Woestijnvis. Bij deze wedstrijden kunnen deelnemers binnen een bepaalde periode prijzen winnen door deelname via SMS, website, e-mail, sociale media, de GoPlay applicatie, digitale TV of enig ander medium aangegeven door Woestijnvis. Per wedstrijd kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn die worden vastgelegd in een bijzonder wedstrijdreglement. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement voorrang boven die van dit Reglement.

1.2.       Woestijnvis is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 224 te 1800Vilvoorde, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.307.540 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

1.3.        De laatste versie van dit Reglement is steeds beschikbaar op de website van Woestijnvis (www.Woestijnvis.be) of kan worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel van Woestijnvis, gelegen te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, België. Elke wijziging van het Reglement is bij publicatie op de website van Woestijnvisonmiddellijk van toepassing. De oude versie blijft dan enkel geldig voor de op dat ogenblik lopende wedstrijden.

1.4.       Door deel te nemen aan wedstrijden (mede)georganiseerd door Woestijnvis aanvaardt de deelnemer volledig dit Reglement, ieder toepasselijk bijzonder wedstrijdreglement en alle beslissingen die Woestijnvis zal treffen in verband met de wedstrijd.

1.5.        Indien een wedstrijd door Woestijnvis samen meteen of meerdere andere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Woestijnvis te worden gelezen als verwijzingen naar zowel Woestijnvis als de medeorganisatoren.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1.         Iedere natuurlijke persoon met gewoonlijke verblijfplaats in België die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is kan deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Woestijnvis, behalve:

·  De medewerkers, bedrijfsleiders en bestuurders van Woestijnvis.

·  De personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen.

·  De personen die op eenzelfde adres wonen en directe familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten personen.

2.2.       Minderjarigen mogen enkel deelnemen aan een wedstrijd met voorafgaande toestemming van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Indien een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd, wordt deze geacht dergelijke voorafgaande toestemming te hebben verkregen. Woestijnvis behoudt zich het recht voor om op ieder moment de bevestiging van de verkregen voorafgaande toestemming te vragen of om dit op andere manieren na te gaan. Als de minderjarige de voorafgaande toestemming niet kan voorleggen binnen een redelijke termijn, kan Woestijnvis hem of haar opelk ogenblik van de wedstrijd uitsluiten, dan wel zijn of haar recht op enige prijs ontnemen.

2.3.        Behoudens de eventuele communicatiekosten die verbonden kunnen zijn aan de deelname (zoals betalingen voor vaste nummers, sms'jes, mms'jes, enz.), is de deelnemer aan een wedstrijd geen enkele vergoeding of monetaire bijdrage verschuldigd aan Woestijnvis voor deelname aan de wedstrijd. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van Woestijnvis of teruggevorderd worden van Woestijnvis.

2.4.       Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting van welke aard dan ook.

2.5.        Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan iedere deelnemer maar eenmaal deelnemen en dus ook maximaal eenmaal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

2.6.        Door deel te nemen aan de wedstrijd erkennende deelnemers dat Woestijnvis kosteloos en zonder enige territoriale of tijdsbeperking op de meest volledige wijze binnen de wettelijk toegelaten grenzen, hun afbeelding, stem, naam en/of antwoorden of prestaties die verband houden met de deelname aan de wedstrijd kan gebruiken. Dit gebruik omvat de productie en exploitatie van foto's en video's, de publicatie en uitzending van deze opnames, het maken van reproducties van deze publicaties, opnames en/of uitzendingen, en de verdere exploitatie van deze publicaties, reproducties en uitzendingen, al dan niet door derden, voor communicatiedoeleinden rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Woestijnvis.

3. Wedstrijdverloop

3.1.         Het verloop van de wedstrijd wordt per wedstrijd bepaald. Dit kan variëren van kennisvragen, schiftingsvragen, creatieve acties, behendigheidsoefeningen tot andere vragen, acties of activiteiten.

3.2.       Bij een schiftingsvraag is het verplicht om een antwoord te geven om geldig deel te nemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers maken kans op het winnen van een prijs. Als er te weinig of geen correcte antwoorden zijn op de vraag(en), waardoor de prijs(prijzen) niet kan(kunnen) worden toegewezen, worden de overgebleven prijs(prijzen) toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vraag(en) het dichtst benaderen. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. Bij een gelijke stand wordt eenextra schiftingsvraag gesteld en/of wordt door loting bepaald welke deelnemer uiteindelijk een prijs wint.

3.3.        De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betreffende wedstrijd. De winnaars kunnen ook publiek bekend worden gemaakt via alle communicatiemiddelen van Woestijnvis.

4. Prijzen

4.1.         Winnaars worden op de hoogte gebracht dat zijeen prijs hebben gewonnen per post of e-mail, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op enige andere wijze afhankelijk van de aard van de wedstrijd. De winnaars kunnen ook publiekelijk bekend gemaakt worden tijdens een uitzending, op de teletekst pagina’s en/of op de website of GoPlay applicatie van Woestijnvis. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip zoals vermeld in de kennisgeving Woestijnvis dient contacteren om zijn/haar gegevens(naam en thuisadres) door te geven, zal de prijs pas worden toegestuurd nadat Woestijnvis deze gegevens heeft ontvangen.

4.2.       De gewonnen prijs is persoonsgebonden aan de winnaar en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. Indien het gaat om een wedstrijd met deelname met telefoon of per e-mail, is de titularis van het telefoonnummer of e-mailadres de winnaar.

4.3.        Slechts één persoon, uit personen wonend op hetzelfde adres, kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

4.4.       De prijs mag door de winnaar op geen enkele wijze worden geruild, in geld worden omgezet, via veilig of gratis worden aangeboden.

4.5.        De prijs is beperkt tot de restrictieve omschrijving ervan in het bijzonder wedstrijdreglement of op enige andere wijze. Geen bijkomende diensten of producten gekoppeld aan de prijs worden verleend of toegekend, tenzij deze uitdrukkelijk worden vermeld door Woestijnvis. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

4.6.        Woestijnvis kan te allen tijde om productionele of inhoudelijke redenen besluiten om de prijs te wijzigen. Indien een prijs niet meer leverbaar is of de waarde daarvan substantieel is gewijzigd, kan Woestijnvisdeze vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde of een hogere waarde.

4.7.        Alle taksen, heffingen, belastingen of andere bijkomende kosten of lasten die verband houden met de prijs vallen uitsluitend ten laste van de winnaar van de prijs.

4.8.        Indien de prijs bestaat uit het recht om deel te nemen aan een specifieke activiteit (zoals evenementen of toegangstickets),omvat de prijs uitsluitend dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De organisator van de activiteit bepaalt alle voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld vereisen dat de winnaar aanwezig is op een specifiek tijdstip of locatie, of dat er beperkingen gelden op het gebied van tijd of leeftijd. Als de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn of niet aan alle voorwaarden kan voldoen, of indien de activiteit wordt afgelast, heeft de winnaar geen recht op enige vergoeding of compensatie van Woestijnvis.

4.9.        Als de prijs een geschenkbon betreft, kunnen hier voorwaarden aan verbonden zijn, zoals een beperkte geldigheidsduur. Indiende winnaar om welke reden dan ook de geschenkbon niet kan gebruiken, heeft hij geen recht op enige vergoeding of compensatie van Woestijnvis.

4.10.    Als de prijs een reis betreft, moet de deelnemer minstens 18 jaar oud zijn (of vergezeld zijn door een meerderjarige)en in het bezit zijn van geldige reisdocumenten. Reisverzekeringen, extrakosten en andere uitgaven worden niet door Woestijnvis bekostigd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de specifieke beschrijving van de prijs. De voorwaarden voor de reis, inclusief de reisdata, worden vastgesteld in overleg met de reisverstrekker. De winnaar heeft een bepaalde periode om de reis te maken. Indien de winnaar om welke reden dan ook de reis niet maakt, heeft hij geen recht op enige vergoeding of compensatie van Woestijnvis.

5. Aansprakelijkheid van Woestijnvis

5.1.         Woestijnvisaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot lichamelijk letsel of ongevallen, die zich kunnen voordoen in verband met de deelname aan een wedstrijd en/of het al dan niet winnen van een prijs.

5.2.       Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Woestijnvis.

5.3.        Als het verloop van een wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Woestijnvis alle redelijke inspanningen leveren om dit technische incident te verhelpen. Woestijnviskan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit dergelijke technische incidenten.

5.4.       Indien Woestijnvis genoodzaakt is om eenwedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het Reglement te wijzigen of het wedstrijdverloop aan te passen, kan Woestijnvis hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld of vergoeding of compensatie verschuldigd zijn aan de deelnemers.

5.5.        Woestijnvis is niet aansprakelijk indien tengevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Woestijnvis de duur van de wedstrijd wordt veranderd, of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Woestijnvis aansprakelijk voor problemen bij de communicatie-en/of postdiensten, waaronder ingevolge overbelasting, uitvallen van het netwerk, vertragingen, stakingen, beschadiging, verlies, etc., waardoor niet of slechts beperkt aan de wedstrijd kon worden deelgenomen.

5.6.        Woestijnvis verleent geen enkele garantie of zekerheid met betrekking tot de prijs. Woestijnviskan niet aansprakelijk gehouden worden ten aanzien van de winnaar of derden voor gebreken, defecten, gebeurlijke ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de prijs.Woestijnvis is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar eenactiviteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

5.7.        Indien de prijs verstuurd wordt, is Woestijnvisniet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde of foutieve levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Woestijnvis evenmin aansprakelijk voor de schade, het verlies of de vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

5.8.        Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot eenevenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Woestijnvis de prijs toekennen aaneen andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.9.        Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt, wordt het recht op waarborg rechtstreeks en uitsluitend uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. Als de prijseen activiteit betreft, is Woestijnvis niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/of veroorzaakt tijdens de deelname aan, of het reizen naar of van, dergelijke activiteiten.

6. Privacy

6.1.         Door het mededelen van zijn of haarpersoonsgegevens, bevestigt de deelnemer dat de verstrekte gegevens accuraat en up-to-date zijn.

6.2.       De persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd worden verwerkt door Woestijnvis, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Woestijnvis verwerkt deze persoonsgegevens voor het organiseren van de wedstrijd en om de deelnemers te contacteren in verband met het verdere verloop van de wedstrijd, alsook voor analysedoeleinden. Indien de deelnemer is ingelogd met een GoPlay en/of sociale media-account, dan kan Woestijnvis de informatie van de deelname aan de wedstrijd aan dit profiel koppelen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij anders aangegeven bij de registratie van de deelname.

6.3. Woestijnvis kan, met de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, zijn of haar persoonsgegevens gebruiken voor specifieke communicatiedoeleinden, waaronder nieuwsbrieven, commerciële actiesen/of promoties. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de deelnemer.

6.4. De persoonsgegevens worden maximaal een maand na afloop van de wedstrijd bijgehouden. Indien de deelnemer toestemming gaf voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor andere doeleinden, worden deze persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld.

6.5. In de privacyverklaring beschikbaar op de website van Woestijnvis(www.Woestijnvis.be) wordt verder uiteengezet op welke manier Woestijnvisde persoonsgegevens van de deelnemers kan verwerken, welke rechten de deelnemers kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze dat kunnen doen.

7. Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

7.1. Bij schending van het Reglement of enig bijzonder wedstrijdreglement, inclusief het niet naleven van de deelnemingsvoorwaarden, of in geval van fraude, bedrog, misbruik, misleiding of deelname te kwadertrouw, behoudt Woestijnvis zich het recht voor om een persoon op elk moment uitte sluiten van deelname aan de wedstrijd en aan andere wedstrijden (mede)georganiseerd door Woestijnvis. In dergelijke gevallen behoudt Woestijnvis zich tevens het recht voor om de prijs niet toe te kennen of terug te vorderen indien deze reeds is toegekend, onverminderd het recht van Woestijnvis om schadeloosstelling te vorderen voor eventuele geleden schade, inclusief reputatieschade. Geen enkel recht op schadevergoeding of enig verhaal wordt verkregen door de deelnemer in geval van uitsluiting van de wedstrijd, niet-toekenning van de prijs of terugvordering van de prijs.

7.2. Uitslagen en beslissingen van Woestijnvis en de eventuele wedstrijdjury met betrekking tot de wedstrijd, waaronder de aanduiding van de winnaar(s) en toekenning van de prijs zijn bindend, onherroepelijk en kunnen niet worden betwist. Correspondentie over de uitslag en het verloop van een wedstrijd met Woestijnvis en de eventuele wedstrijdjury, zowel persoonlijk, per brief, e-mail of telefonisch, is niet mogelijk.

8. Varia

1.1. Het Reglement en eventueel toepasselijke bijzondere wedstrijdreglementen zullen uitsluitend worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de wedstrijd, het Reglement en eventueel toepasselijke bijzondere wedstrijdreglementen zullen worden beslist overeenkomstig het Belgische recht. Eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van Woestijnvis zullen beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling.

© 2024, Woestijnvis.


Bijzonder wedstrijdreglement: MIDMID MEISTER 2024

Het Programma ‘MIDMID MEISTER’ is een tv-programma waarin Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans een nabeschouwing doen van de EK matchen van de dag.

Naast het programma wordt er ook een online wedstrijd gespeeld. Deelnemers kunnen, vanaf vrijdag 14 juni vanaf het aangekondigd wordt in de live uitzending op GoPlay, meedoen met de wedstrijd.

Onderstaand wedstrijdreglement is, naast het algemeen wedstrijdreglement, van toepassing.

ARTIKEL 1 – Specifieke deelnamevoorwaarden

Iedereen met een instagram account kan deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL 2 – Verloop van de wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers

Hoe neem je deel aan de wedstrijd?

  1. Post een foto op instagram (story) met vermelding @midmidpodcast
  2. de foto moet tonen hoe jij naar MIDMID kijkt met je vrienden

Je kan deelnemen aan de wedstrijd tot zaterdag 15 juni 21h00

De speler die het duoticket wint zal via instagram gecontacteerd worden. Zij krijgen 12 uur de tijd om te reageren en hun prijs te claimen. Als Woestijnvis geen antwoord via instagram ontvangt binnen 12 uur, wordt een andere winnaar gecontacteerd. De vorige deelnemer kan zijn prijs dan niet meer claimen.

ARTIKEL 3 – De Prijs De prijs is een duoticket om naar de match Belgium VS Slovakia te gaan in Groep E op maandag 17 juni.

 
 
hover button