Privacy

PRIVACYVERKLARING

1. AUDIOVISUELE PRODUCTIES

Als productiehuis in de audiovisuele sector komt Woestijnvis veelvuldig in aanraking met persoonsgegevens en houdt Woestijnvis er aan deze optimaal te beschermen teneinde uw privacy te garanderen. Deze privacy verklaring past in een ruimer gegevensbeschermingsbeleid en heeft tot doel u te informeren over de manier waarop Woestijnvis uw persoonsgegevens verwerkt.

Concreet zullen we hier uitleggen hoe en waarom Woestijnvis uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u betrokken wordt bij de productie van beeld- & geluidsopnamen en/of van een televisieprogramma door Woestijnvis. Dit kan er in bestaan dat u optreedt als deelnemer, figurant, acteur of presentator in een programma, maar evenzeer dat u vanuit het publiek een opname bijwoont of dat u zich als kandidaat meldt bij de casting procedure.

We wensen u er evenwel op te wijzen dat de wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy een aantal uitzonderingen voorziet in het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. De reden hiervoor bestaat in de verzoening van het recht op gegevensbescherming en privacy met de regels omtrent de vrijheid van meningsuiting en informatie. Aangezien Woestijnvis, als productiehuis, veelvuldig in aanraking komt met journalistiek - en artistiek werk zal deze privacy verklaring in geen geval afbreuk doen aan deze geldende uitzonderingsbepalingen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WOESTIJNVIS

Woestijnvis kan in het kader van haar productionele activiteiten en afhankelijk van het soort productie o.m. volgende gegevens over u verwerken:

 • identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, etc.)
 • contactgegevens (zoals uw telefoonnummer, emailadres, etc.)
 • financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer, etc.)
 • gegevens omtrent persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, etc.)
 • gegevens omtrent uw gezin (zoals uw burgerlijke staat, aantal kinderen, etc.)
 • gegevens omtrent uw fysieke kenmerken (zoals uw lengte, uw gewicht, etc.)
 • gegevens omtrent uw psychische kenmerkten (zoals uw persoonlijkheid, karakter, etc.)
 • gegevens omtrent uw leef- & consumptiegewoontes (zoals rookt u?, bent u sportief?, etc.)
 • gegevens omtrent uw opleiding en vorming (zoals door u behaalde diploma’s, etc.)
 • professionele gegevens (zoals uw beroep, tewerkstelling, etc.)
 • gegevens omtrent aansluitingen (zoals bij een vakbond, ziekenfonds, sportvereniging, etc.)
 • gegevens omtrent uw politieke voorkeuren
 • gegevens omtrent uw religieuze overtuigingen
 • gegevens omtrent uw etniciteit (zoals nationaliteit, ras, etc.)
 • gegevens omtrent uw hobby’s en interesses
 • foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen met in begrip van de persoonsgegevens die er uit kunnen worden afgeleid

WAAROM VERWERKT WOESTIJNVIS DEZE PERSOONSGEGEVENS

Woestijnvis is er als productiehuis op gericht beeld- & geluidsopnamen en televisieprogramma’s te produceren, om deze vervolgens via verschillende mediakanalen aan de kijker aan te bieden. De belangen van de verschillende stakeholders en het garanderen van de kwaliteit zijn hierbij essentieel. In dit kader kunnen uw persoonsgegevens door ons dan ook worden verwerkt voor volgende doeleinden:

 • de selectie van deelnemers, acteurs, figuranten, etc. voor een programma,
 • de productie van beeld- & geluidsopnamen, inclusief uw medewerking aan het maken van het programma,
 • de doorgifte van de geproduceerde beeld- & geluidsopnamen en/of het televisieprogramma aan verschillende mediakanalen voor uitzending en latere heruitzending (zowel via televisie als via andere verspreidingskanalen (bv. online)),
 • de doorgifte van de geproduceerde beeld- & geluidsopnamen en/of het televisieprogramma teneinde er afgeleide producten (zoals dvd’s, etc.) van te maken,
 • het online gebruik van beeldopnamen ter promotie van het programma alsook meer algemeen ter promotie van Woestijnvis als productiehuis (zoals het plaatsen van beeld- & geluidsopnamen op de website van Woestijnvis, etc.),
 • het gebruik van de beeld- & geluidsopnamen in andere programma’s dan het programma waaraan u hebt deelgenomen als deelnemer, acteur, figurant, … (zoals jaaroverzichten, compilatieprogramma’s, etc.),
 • de archivering van de beeld- & geluidsopnamen,
 • de naleving van wettelijke verplichtingen,
 • de naleving van contractuele verplichtingen,
 • geschillenbeheer

WANNEER MAG WOESTIJNVIS DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan een aantal wettelijke bepaling en principes. Woestijnvis waakt erover dat deze steeds gerespecteerd worden wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Bovendien zal de verwerking van uw gegevens door Woestijnvis enkel rechtmatig zijn indien en voor zover aan minstens één van onderstaande voorwaarden/principes voldaan is:

1. Woestijnvis heeft van u de toestemming verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken

Voor de verwerking van bepaalde gegevens geeft u mogelijks, impliciet of expliciet, toestemming aan Woestijnvis. Indien dit het geval is, zal Woestijnvis er op toezien dat het geven van deze toestemming steeds vrijelijk en geïnformeerd gebeurt. U heeft hierbij steeds het recht de door u gegeven toestemming in te trekken. Hierdoor zal Woestijnvis zich, vanaf het tijdstip van de intrekking, niet langer op uw toestemming kunnen beroepen voor de verwerking van uw gegevens. Deze intrekking laat in elk geval de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.

2. Er is een overeenkomst tussen u en Woestijnvis en de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering ervan

Wanneer u uw medewerking verleent aan het maken van beeld- & geluidsopnamen door of het maken van een programma van Woestijnvis, komt een overeenkomst tussen u en Woestijnvis tot stand. Dit brengt onlosmakelijk met zich mee dat Woestijnvis beeld- & geluidsopnamen van u zal verwerken, teneinde de uitvoering van deze overeenkomst te vrijwaren.

3. Er rust een wettelijke verplichting op Woestijnvis en de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om aan deze verplichting te voldoen

Woestijnvis is als Belgische onderneming onderworpen aan wettelijke verplichtingen waarbij ook persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om aan deze verplichtingen te voldoen. Indien en voor zover dit het geval is zal Woestijnvis op deze basis persoonsgegevens van u kunnen verwerken (bijvoorbeeld in het kader van de fiscale – of boekhoudkundige wetgeving).

4. Woestijnvis (of een derde) heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking

Wanneer Woestijnvis zich beroept op het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw gegevens zal voorafgaandelijk steeds een belangenafweging gebeuren, waarbij we evalueren of uw grondrechten en fundamentele vrijheden al dan niet zwaarder doorwegen dan de belangen van Woestijnvis bij de verwerking. In een dergelijk geval zullen we u ook informeren over ons gerechtvaardigd belang bij deze verwerking.

Indien u bepaalde persoonsgegevens niet aan Woestijnvis bezorgt, hoewel deze noodzakelijk zijn in het kader van een overeenkomst met u of omwille van een wettelijke verplichting die rust op Woestijnvis, zal u niet kunnen meewerken aan het maken van de beeld- en geluidsopnamen en/of het maken van het televisieprogramma.

HOE VERKRIJGT WOESTIJNVIS UW PERSOONSGEGEVENS

Woestijnvis kan uw persoonsgegevens via verschillende kanalen verkrijgen, afhankelijk van de aard van de samenwerking. Deze verkrijging kan onder meer op volgende manieren plaatsvinden:

 • U bezorgt zelf uw persoonsgegevens rechtstreeks aan Woestijnvis, bijvoorbeeld door ze te delen met medewerkers in dienst bij Woestijnvis,
 • Uw persoonsgegevens worden indirect door Woestijnvis verkregen via andere kanalen, zoals:
  • Medewerkers die niet in dienst zijn bij Woestijnvis, maar wel in haar opdracht handelen, bijvoorbeeld cameramannen, geluidsmannen, etc.
  • Het acteurs-, figuranten- & publieksplatform In The Picture, of gelijkaardige platformen.

ONTVANGERS

In het kader van haar werkzaamheden als productiehuis en met het oog op de realisatie van hoger vermelde doelstellingen, alsook in het kader van wettelijke verplichtingen kan Woestijnvis uw persoonsgegevens delen met:

 • medewerkers aan een programma, die niet bij Woestijnvis in dienst zijn (zoals monteurs, etc.),
 • media- en distributiekanalen (zoals televisieomroepen, geschreven media, sociale media, etc.),
 • acteur-, figuranten- & publieksplatformen (zoals In The Picture),
 • beheerders van onze planningstools & andere databanken,
 • kijkers,
 • producenten van afgeleide producten (zoals producenten van dvd’s, etc.),
 • financiële- & verzekeringsinstellingen,
 • externe consultants,
 • gerecht en politiediensten,
 • overheidsinstanties

Uw gegevens zullen in dit kader door Woestijnvis enkel worden doorgegeven buiten de EER indien er passende waarborgen worden geboden omtrent uw rechten.

HOE LANG ZAL WOESTIJNVIS UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Woestijnvis zal uw persoonsgegevens in principe maximaal tot 3 jaar bewaren,

 • na het tijdstip waarop u bent geïnformeerd over uw niet selectie voor de productie, of
 • na afloop van de overeenkomst.

Bepaalde persoonsgegevens zal Woestijnvis, in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, echter langer bijhouden. Voor deze persoonsgegevens worden de termijnen toegepast die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan dergelijke wettelijke verplichtingen.

Bovendien willen we in dit kader benadrukken dat beeldmateriaal en geluidsopnamen door Woestijnvis voor onbepaalde tijd zullen worden bijgehouden en dit met het oog op eventuele latere heruitzendingen en het behoud van audiovisueel erfgoed.

WELKE RECHTEN HEEFT U ALS BETROKKENE

U beschikt steeds over de mogelijkheid Woestijnvis te contacteren in verband met de uitoefening van uw rechten, met name voor:

 • de inzage in uw persoonsgegevens,
 • de rectificatie van uw persoonsgegevens,
 • de wissing van uw persoonsgegevens,
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • de overdracht van uw persoonsgegevens,

We wensen u er op te wijzen dat de wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy bepaalde toepassingsvoorwaarden oplegt aan de uitoefening van de hierboven vermelde rechten. Dit betekent dat u zich, afhankelijk van de situatie, wel of niet op bepaalde van bovenstaande rechten zal kunnen beroepen. Woestijnvis zal zich in dit kader steeds aan de algemene wettelijke bepalingen houden en bovendien ook steeds rekening houden met de geldende uitzonderingsbepalingen met betrekking tot journalistiek werk en academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres, privacy@woestijnvis.be.

CONTACTGEGEVENS

Deze privacy verklaring gaat uit van Woestijnvis NV, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0460.337.749.

U kan ons voor vragen, opmerkingen of klachten steeds contacteren door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres, privacy@woestijnvis.be.

Indien u een klacht heeft, geven we er de voorkeur aan dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat we deze in samenspraak kunnen behandelen. U heeft echter ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (i.e. de vroegere privacycommissie).

WIJZIGINGEN

Woestijnvis zal in het kader van haar activiteiten van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze privacy verklaring, teneinde deze up-to-date te houden met deze activiteiten alsook met eventuele wijzigingen aan de wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

2. SOLLICITANTEN

PRIVACYVERKLARING

Woestijnvis verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u solliciteert als stagiair of werkzoekende voor een job bij Woestijnvis.

DOEL:

Uw persoonsgegevens worden door Woestijnvis voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De selectie & rekrutering van personeel en/of stagiairs

WELKE GEGEVENS:

In dit kader verwerkt Woestijnvis volgende gegevens van u:

 • Identificatie- & contactgegevens
 • Professionele gegevens zoals vermeld op uw CV en in uw motivatiebrief.

TERMIJN:

Bovenstaande gegevens zullen door ons niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk voor de realisatie van hogervermeld doel. Wanneer u niet wordt weerhouden zullen uw persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na de sollicitatie worden bijgehouden.

UW RECHTEN:

U beschikt steeds over volgende rechten:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Overdracht van uw persoonsgegevens
 • Rechtzetting van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig, foutief of verouderd blijken te zijn
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Wissing van uw persoonsgegevens

Indien u hieromtrent vragen of klachten heeft kan U zich richten tot onze Data Protection Officer via onderstaande contactgegevens. Verder heeft U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hiervoor kan u terecht op volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

CONTACTGEGEVENS:

Data Protection Officer, privacy@woestijnvis.be


 


 
 
hover button